Det förflutna och jag

Publicerad 2019-05-18 10:15:01 i Allmänt,

Patrick Modianos kortroman Lilla smycket kretsar kring ett både modernt och tidlöst tema. Vardagen avbryts av en händelse som för huvudpersonen tillbaka i tiden, till upplevelser i det förflutna som antingen har förträngts eller glömts bort men som aldrig riktigt lämnat medvetandet. Verkets huvudperson, en artonårig kvinna med minst sagt underlig bakgrund, ställs öga mot öga med minnen och upplevelser som hon inte vet vad hon ska göra av. Och samtidigt som hon räds dessa minnesbilder dras hon till deras nutida förkroppsligande, av nyfikenhet, undran och ibland sympati till de människor som en gång var en del av hennes liv men som inte längre är det.

Lilla smycket ger liksom all god litteratur inga definitiva svar på de frågor som dyker upp i läsarens huvud. Men frågorna dröjer sig kvar. Hos mig är det speciellt en som gäckar: Kan man göra upp med ett förflutet?

Alla människor bär på någon form av bagage. Det kan vara tungt, lätt, otympligt eller smidigt men kommer vare sig vi vill det eller ej påverka vår vardag. Vissa episoder av ett liv är mycket svåra att leva utan eftersom de är så svåra att glömma bort. Det är förmodligen viktiga episoder; händelser som format både vårt och andras liv och som gör sig påminda eftersom de hade så stor betydelse när de inträffade. I bästa fall bär vi med oss bagaget som lärdomar, men inte allt bagage låter sig göras om till lätta livslektioner. Traumatiska upplever, kanske utom kontroll för individen, är mycket svåra att lära något av eftersom det inte är självklart vilket handlande som skulle gjort situationen bättre. Hur som helst – bagaget får inte bli för tungt.

Ett sätt att lätta på bagaget är att på ett eller annat vis göra upp med sitt förflutna. Vad det innebär varierar förstås från fall till fall. Det torde dock alltid innefatta agerande i både tid och rum; i rum eftersom platser och personer som bär på mening måste sökas upp och i tid eftersom den mening som dessa platser och personer bär på finns i det förflutna. Om man lyckas tänker jag mig att de pusselbitar av historien som tidigare skavt och gnagt i själen lägger sig tillrätta. Vassa kanter försvinner och ersätts av tydliga och klara bilder. Dessa bilder kan förstås vara mycket krävande att betrakta och en stor källa till rädsla, men nyfikenhet är en stark drivkraft och ordning är bättre än kaos.  

Att göra upp med ett förflutet är dock förknippat med flera svårigheter. Både tid och rum verkar mot den som försöker. Extra komplicerat är det för den vars förflutna innefattar andra människor. Människor, liksom platser, förändras med tiden. Så gör också våra minnen av det som en gång hänt. I den mån en uppgörelse med det förflutna innebär att sammanfoga två individers upplevelser till en får det långtgående konsekvenser, eftersom inte enbart mitt förflutna ligger i korgen utan också ditt. Risken för oförståelse eller missförstånd är förstås mycket hög och växer med tiden. Det är ju inte ens säkert att två människor uppfattar samma händelse likadant även om den sker i nutid.

Kanske är det fel att säga att man gör upp med det förflutna. Vad det i själva verket handlar om är en uppgörelse med de människor och de platser som etsat sig fast i medvetandet. Det ger frågan en helt annan dimension eftersom den nu innefattar andra individer med egna känslor, tankar och minnen. Ytterst är en uppgörelse med det förflutna ett självcentrerat mål som inte på förhand tar hänsyn till de individer och platser som ofrånkomligen kommer ingå i processen. Kanske är detta symptomatiskt för fenomenet – ett förflutet man känner sig tvungen att göra upp med är ett förflutet som genererar ångest, och ångest är en i stor utsträckning individuell upplevelse som riktas inåt.

Den som vill göra upp med det förflutna måste inse att strävan inte bara innefattar jaget. Det innefattar alla de individers (och platsers) förflutna som ingår i jagets strävan och är därmed en mycket känslig sak. Gott omdöme krävs för att göra en sådan resa, både med hänsyn till egen och andras välbefinnande. Givet detta kanske det är möjligt (om än svårt) att göra upp med det förflutna, men inte nödvändigtvis önskvärt. Om ångest eller obehag är en drivkraft, om pusselbitarna skaver och gnager, bör man nog i första hand vända sig till de trygga punkter som redan finns i ens liv. Vänner. Jag tror att den som läser Lilla smycket kommer förstå.

Det förflutna kommer oftast ikapp ändå, förr eller senare. Vilka svar historien har att erbjuda kan vi inte på förhand veta eftersom vi varken kan eller bör kontrollera de individer som skriver den för oss. Och när vi väl möter vårt förflutna står vi förhoppningsvis med båda fötterna på jorden, redo att öppet och förutsättningslöst ta till oss av andras upplevelser och samtidigt lägga våra egna pusselbitar tillrätta.

 

// AGCH

 

Personliga professionella

Publicerad 2019-05-13 20:26:39 i Allmänt,

För ett par dagar sedan var jag hos en naprapat för att skaffa inlägg i skorna. Jag hade bokat tiden på nätet och anlänt i mottagningens väntrum fem minuter innan angivet klockslag. Punktligt kom naprapaten ut i väntrummet, klädd i vit rock med inplastad namnskylt på bröstet.

Förloppet började inte riktigt som jag förväntat mig. Istället för att ta i hand och visa mig in i rummet tvekade han först när han såg mig – ”skulle jag kunna dricka mitt kaffe innan vi börjar?”. Frågan besvarade han emellertid själv. ”Nä okej, jag tar dig också innan kaffet så slipper du vänta”. Han pekade med handen in i rummet och bad mig hänga av jackan till vänster innanför dörren. Själv gick han med raska steg i en båge till höger genom rummet och slog sig ned bakom mottagningens skrivbord. Papper i väl organiserade högar tog upp större delen av bordsskivan, med undantag för en laptop som stod uppslagen mitt på bordet. På väggen ovanför hängde inramade examensbevis som intygade att vederbörande hade kompetens som både naprapat och sjukgymnast. Först nu introducerade han sig ordentligt, utan att ta i hand, och bad mig ta av skorna så han kunde titta på fötterna.

Till en början blev jag lite ställd. Jag gissar att de allra flesta förväntar sig att personal i vit rock agerar mycket professionellt. Så lite som möjligt får komma mellan klienten och den vita rockens kunniga bedömningar, varför onödigt socialt gnissel i allmänhet ses som störande. Vi vill känna förtroende för de professionella, som därför häver fram de egenskaper och ageranden som klienten förknippar med vita rockar. För det mesta. Så var inte fallet här. Under det ungefär fyrtio minuter långa besöket hann vi gå igenom både fötter, livspussel och musiksmak. Det tog ett tag innan jag började känna mig bekväm i situationen men när känslan väl infann sig fick det mig att fundera. Varför ska de professionella vara just professionella och inte sig själva? De roller vi tar på oss i näringslivet är ju inte medfödda.

Det brukar lite klyschigt heta att varje människa är unik. Ett ganska stort mått av sanning måste dock sägas finnas i påståendet eftersom vi alla lever olika liv. Vi går upp vid olika tid, tar olika vägar till olika arbeten och lever under skilda familjeförhållanden. Skillnaderna mellan erfarenheter som vi får genom livet läggs till de skillnader som eventuellt fanns från början och skapar otvivelaktigt olika individer, med olika tycke och smak och med olika personlighet. Så träder vi in i samhället. Där skillnaderna mellan oss skapar friktion i det mellanmänskliga mötet tar vi på oss roller som underlättar umgänge. Striktast torde dessa roller vara i situationer där antingen mycket ojämlika maktförhållanden råder (där A dikterar villkoren för B:s roll) eller där förtroende (och därmed förutsägbarhet) spelar en central roll.

Ett exempel på förstnämnda, det vill säga ojämlika maktförhållanden, skulle kunna vara ”servitören”. Restaurangbesökaren betalar för sig och förväntar sig i gengäld medgörlighet och god service, något som placerar servitören i en utsatt position. För nu ska vi dock inte gräva djupare i maktförhållanden utan fokusera på det andra fallet, som jag tror är det som ligger till grund för professionsrollerna. Förtroende tror jag skapas som en effekt av kontinuitet och förutsägbarhet i handlingar mellan parter, åtminstone i professionella relationer. När vi går in i en affärsrelation vill vi veta att motparten fullgör sin del av avtalet och sannolikheten för att så sker försöker vi bestämma mot tidigare erfarenheter. En professionell som vill uppfattas som förtroendeingivande måste således agera som andra medlemmar av den profession förväntas agera – läkare ska gå in i läkarrollen, lärare i lärarrollen, och så vidare. Om så inte sker tvivlar vi nog instinktivt på hur det står till med kompetensen, oavsett om det har med den direkta arbetsuppgiften att göra eller inte. Eftersom i princip alla professionsyrken kräver lång utbildning för tillträde torde saklighet (som ju förknippas med stor kunskap) vara en viktig del i de flesta professionsroller.

När en naprapat diskuterar musik med en patient kan det alltså tänkas att patienten känner sig lite ställd. Men finns det någon anledning att känna oro över att en naprapat dryftar musiksmak i kontakt med en klient? Egentligen gör det ju inte det eftersom arbetsuppgiften, att undersöka mina fötter och ta fram ett par passande inlägg till skorna, inte alls har med musik att göra. Egentligen hade vad som helst kunnat sägas som inte sårar den man talar med – arbetet hade inte blivit sämre utfört för det.

Eftersom det mesta spelande av roll på ett eller annat sätt torde trycka ned den mänskliga personligheten är inte musikpratande naprapater något att klaga på, tvärt om! Vi borde i så hög utsträckning som möjligt sträva mot att alla, också i arbetslivet, ska tillåtas vara sig själva. Det finns förstås yrkesroller där personlighet kan vara direkt skadligt om det medför nyckfullhet (jag tänker till exempel på yrken som arbetar med människors känsloliv i allmänhet och psykisk ohälsa i synnerhet) men där förtroende borde ligga i resultat och inte i framställning skulle ingen vara gladare än jag om rollerna tilläts luckas upp något. Vi är alla olika på något sätt och så länge det inte skadar vår omvärld bör det få synas. Vi föds ju varken till kypare eller läkare och bör därför inte behöva leva som sådana, även om det skulle vara yrken vi utövar. En eloge till naprapaten som insett detta.

 

// AGCH

 

Subjekt och objekt...

Publicerad 2019-04-03 22:04:00 i Allmänt,

…är två mindre vackra men desto mer användbara ord. Inom grammatiken finns en mycket klar relation mellan de båda. Betrakta följande mening: ”Jag ser dig”. Denna enkla sats består av en handling, en person som utför en handling och ett mål för samma handling. Subjektet är förstås den som utför handlingen. Målet för handlingen är därmed föga förvånande objektet. Grammatik kan tyckas torrt och banalt, men just det språkliga förhållandet mellan subjekt och objekt har inspirerat till mycket både viktigt och intressant tänkande inom samhällsvetenskaperna. Det går nämligen att argumentera för att det existerar en underliggande ojämlikhet mellan subjekt och objekt, en ojämlikhet som går igen i mänskliga relationer.

Människan, eller kanske rättare sagt individen, kan aldrig utan fantasins hjälp betrakta världen ur annat perspektiv än sitt eget. När en individ utan fantasi agerar blir omvärlden målet för handlingen, oavsett vad denna handling består i. Ur individens perspektiv är med andra ord individen som agerar subjekt medan övriga världen består av objekt – någonting som individen manipulerar med sitt handlande. Detta gäller förstås också människor i omvärlden, som trots sin individuella status som subjekt blir objekt ur andra individers perspektiv.

På sätt och vis är detta ofrånkomligt. Eftersom individen endast har tillgång till sitt eget medvetande och därmed till sina egna handlingar är individen det enda sanna subjektet ur individens perspektiv. Men individen kan ju förstås också tillerkänna andra människor status som subjekt. Detta sker dock inte helt utan komplikation, eftersom ett erkännande av den andre som subjekt samtidigt är ett erkännande av den egna personen som objekt ur denne andres perspektiv.

Vägen framåt är förstås ett ömsesidigt erkännande av varandra som subjekt. Om så inte sker kommer vissa individer påtvinga andra individer ett liv som objekt. När ett subjekt förminskas till objekt förnekas hennes medvetande och hon reduceras till passivitet, något för andra subjekt att forma. Detta är en social relation präglad av förtryck och ojämlikhet, men det är också en relation som bibehåller den ena partens hela status som subjekt, eller som fri individ. Det goda samhället kräver med andra ord av individerna att de är både subjekt och objekt samtidigt, hela tiden ömsesidigt ojämlika och blottade för andra individers handlingar.

 

// AGCH

 

Kvinnan på kyrkogården

Publicerad 2019-03-10 21:44:51 i Berättelser,

Regnet smattrade ilsket mot rutan när jag såg henne för andra gången. Jag hade åkt till Paris för att vila sinnet i en vecka. Hotellet vid foten av Montmartre var enkelt men alla nödvändigheter fanns där. Utanför fönstren bredde stadsdelens enorma kyrkogård ut sig med sina tusentals gravstenar och monument.

Efter en mödosam bussresa från Charles de Gaulle hade jag äntligen fått checka in och ta mig upp till rummet. Jag ställde väskorna vid sängen, hängde jackan på kroken innanför dörren och satte mig på sängkanten. Sängen var mjuk, nästan i bästa laget, men jag bestämde mig för att det inte gjorde något. Om något skulle sno uppmärksamhet från mitt varande så var det inte sängen. Så ställde jag mig upp och vandrade fram till fönstret.

Första gången hade jag inte lagt märke till henne. Klockan på väggen i rummet visade 15.13 och mängder av människor besöker säkerligen kyrkogården vid foten av Montmartre varje dag.

En kort stunds välbehövd vila senare tog jag mig ut för att hitta något att äta. Fransk mat har aldrig varit min grej, även om jag förstås inte tackar nej till god ost eller riktigt bra rödvin. Det var emellertid något jag förväntade mig av alla restauranger, så jag bestämde mig för något enkelt. En precis lagom grillad burgare med pickles stillade hungern medan vinet sänkte mina axlar ett par centimeter. Äntligen fick man andas ut…

Den natten sov jag länge. När jag vaknade stod solen redan högt på himlen, även om det var en observation som skedde med viss reservation eftersom ett tjockt täcke av moln låg över Paris gator. Frukosten inhandlades i en liten gränd där kaféer samsades med grönsakshandlare och osterior. Croissant med getost och aprikosmarmelad. När jag kom tillbaka till rummet hade det redan blivit eftermiddag. Regnet smattrade ilsket mot rutan och jag bestämde mig för att byta jacka innan jag gav mig ut igen. Jag spanade ut genom fönstret för att se om det kanske skulle sluta regna snart.

Vad som bara skulle bli en snabb blick utvecklade sig snart till en ocean av tid. Kyrkogården tycktes spöklik i det våta höstljuset. Gravstenarna tycktes gråare, mörkare och på något sätt verkligare i det tjocka regnet. Och mitt bland alla gravstenar stod en kvinna. Jag var tvungen att bita mig i läppen – var det inte samma människa som stod på precis samma ställe igår? Ju mer jag tänkte på saken desto säkrare blev jag på att så var fallet. Personen, som nästan kunde liknas vid en vålnad i det mörka regnet, bar en lång, svart, veckad rock, så lång att den dolde vad som klädde fötterna. Hon stod med ryggen mot mig, lätt framåtböjd så att det axellånga, mörka håret delade sig i två sjok över nacken. Halsen var smal och blek. Säkert placerad på huvudet satt en låg hatt med kort, tydligt definierat brätte. Hatten var lika svart som rocken och prydd med en liten lila brosch på sidan. Stora droppar vatten föll då och då från håret och den vackra hatten, färdades genom tiden och landade på den redan genomdränkta marken. Från min vinkel gick inga ansiktsdrag att identifiera. Vid hennes fötter kunde en liten gravsten anas, mycket mindre än alla andra runtomkring henne. Klockan hade vid det laget blivit 15.32.

När jag efter en lugn och skön kväll lade mig i hotellsängen för att sova kunde jag inte riktigt släppa rocken som stod där ute i regnet.  Jag funderade över vilken sorts person som besöker en kyrkogård två dagar i rad, kanske varje dag, iförd, om mina sinnen inte svek mig, samma kläder varje gång. Hon såg inte särskilt högtidlig ut. Även om dräkten nog egentligen var mycket elegant var hennes plats i scenen snarare melankolisk eller i varje fall lågmäld. Uppgivenhet, resignation. Och vem var personen som gått ur tiden och som förtjänade hennes uppmärksamhet, varje dag iförd lång, svart rock och hatt med lila brosch. Dropparna som föll från hennes mörka hår måste landat på stenen framför henne, som tårar över en nära saknad. Jag intalade mig att det nog var en tillfällighet och, för säkerhets skull, att det hur som helst inte angick mig. Tillslut slöt jag i varje fall ögonen.

Morgonen därpå vaknade jag tidigt. Regnet hade upphört och då och då bröt solens strålar igenom molntäcket för att lysa upp staden. Jag drog på mig kläderna och hängde jackan över axlarna. Utan att tänka mig för gick jag fram till fönstret och tittade ut. Kyrkogården låg tom. Inte en själ tycktes röra sig, med undantag från en fågel som satt i ett av träden. Förmodligen sjöng den en trallig morgonmelodi helt ovetandes de tusentals människoöden den för tillfället befann sig rakt ovanför. Där, mitt på kyrkogården, fanns stenen. Jag fokuserade blicken och försökte tyda vad som stod på. Det hade förmodligen inte gått men innan jag givit mig en ärlig chans var jag tvungen att nypa mig i armen och vända bort blicken. Det angick inte mig.

Den dagen fick jag inte mycket gjort. Jag fastnade på ett kafé över frukosten och åt en croissant för mycket. Därefter strosade jag planlöst runt i Montmartres gränder. Långsamt drog jag mig upp mot Sacré-Coeur för att njuta av den fina utsikten och begrunda den stad som legat på samma plats i många hundra år.

Efter lunch fick jag för mig att jag borde ta mig tillbaka till hotellrummet för att sova middag. Fortfarande ganska mätt somnade jag efter en kort stund av klockans behagligt rytmiska tickande. När jag vaknade var klockans regelbundna läte det enda jag kunde tänka på. Vad var klockan? Jag satte mig upp i sängen och kastade en blick mot uret. 15.18. Med en hastig rörelse ställde jag mig upp på golvet, drog på mig byxor och tröja och gick utan att kunna hejda mig fram till fönstret. Mitt på kyrkogården böjd över en liten gravsten stod en lång, svart rock. Det axellånga, mörka håret delade sig över en blek, smal nacke. På hjässan satt en låg hatt med kort, tydligt definierat brätte. Vid hatten var fäst en mycket elegant lila brosch som glimmade i solskenet.

Tiden gick oändligt långsamt. Vid 15.36 tycktes kvinnan vara på väg därifrån. Det blev för mycket för mig. Jag snörade på mig skorna och gick med snabba steg genom hotellet, uppför Rue Caulaincourt och höger in på Avenue Principale. Hjärtat bultade häftigt när jag med andan i halsen kom in på kyrkogården. Jag lokaliserade stenen några rader framför mig. Väl där stannade jag, som om blixten slagit ned i mig, mitt i steget. Stenen, den sten som lockade fint besök varje dag några minuter efter 15, saknade alla former av inskriptioner eller text. Och där blev jag stående. Hur länge kan jag inte säga, men det kan inte varit så länge för snart hörde jag en låg röst över min axel. ”Merci…”. Kvinnan stod inte mer än en meter bakom mig och när jag i chocken över uttalandet vände mig om såg jag rakt in i hennes ögon. Blanka av tårar stirrade de in i mig, blåa av sorg och djupa av allt det liv som ryms i en själ som lidit stor förlust. ”Merci…”. Inom loppet av någon sekund hann hon ta sig fram till mig, omfamna mig innerligt och vända sig om och gå. Jag såg hennes svarta ryggtavla och mörka hår hasta iväg över kyrkogården och försvinna in bakom ett hörn.

Tankarna snurrade oavbrutet under hela den kvällen. Matlusten försvann i den ljumma höstbris som drog genom Paris gator. Efter en sömnlös natt såg jag ingen annan möjlighet än att boka om biljetterna och så fort som möjligt ta mig tillbaka till Charles de Gaulle. Var jag än tittade tyckte jag mig se de stora, blanka ögon som trängt djupt in i mig där på kyrkogården. Vad de fann därinne kan jag inte säga: tröst, medkänsla, omtanke… Vad det än var kunde jag inte hantera det och nu förföljde vålnaden mig var jag än vände blicken. Konfunderad bordade jag planet mot Landvetter. Många år skulle hinna emellan innan jag fann mod att återvända.

 

 

// AGCH

 

Stenen som sak och idé

Publicerad 2019-02-28 15:37:00 i Allmänt,

 
Här håller jag i ett hårt, knottrigt föremål. Om jag varit geolog hade jag sagt någonting i stil med ”en fast struktur bestående av en kombination av olika mineral, möjligen med spår av metaller” (förlåt mig min geologiska). Föremålet i fråga brukar i dagligt tal benämnas ”sten”.

Betydelsen av ordet ”sten” varierar säkerligen mellan människor. När jag ser framför mig en bit krossat berg med granit och skiffer ser någon annan en mossbeklädd sak i en hage. En tredje person ser en gatsten och en fjärde ser en bit urberg badandes i dagsljus. Vad vi avser när vi säger ordet sten utan vidare bestämning måste således vara beroende av vilka tidigare erfarenheter vi haft av stenar och vad vår omgivning typiskt förknippar med begreppet. Vi anar alltså att begreppet ”sten” inte går att lösrycka från de sociala förhållanden som präglar språket. Här är ”sten” en idé; ett sätt att beskriva stenliknande föremål, mer eller mindre oberoende av en specifik stens egentliga egenskaper.

Men stenar är inte bara idéer. De är fysiska föremål som finns där helt oberoende av mänsklig observation. Vissa stenar har formats av människor för att passa in i den värld vi skapar omkring oss, men när stenen väl är på plats är den hur som helst där, vare sig vi vill det eller inte. Vi måste alltså göra en tydlig distinktion mellan föremål och idé när vi pratar om stenar. En sten kan å ena sidan betyda olika saker i mun på olika människor (bildligt talat, även om olika människor säkert upplever sten i munnen olika också). Å andra sidan är ett visst fysiskt föremål ”sten X” oberoende av vilka idéer vi har om stenar – den finns där ändå, med de egenskaper den har. Om vi definierar den som mineral, knottrig eller tung spelar ingen roll för stenen.

Så. Stenen är en sten, ett fysiskt objekt med vissa specifika egenskaper, oavsett vilka sociala sammanhang vi placerar den i. Men det finns situationer där olika aspekter av samma sten är olika viktiga.

Två exempel får här belysa vad jag menar. Tänk dig en gatsten. Den sitter i närmsta stads gågata för att bära människor på väg till och från jobb och butiker. Dess viktigaste egenskaper är passform och yta. Den ska vara slät på ovansidan för att människor inte ska snubbla och den måste sitta ordentligt för att inte ge vika när lastbilar levererar gods till handlare. Kanske är det dessutom en osedvanligt vacker gatsten som glimmar när solens strålar bryts i dess yta. Varje dag passerar hundratals människor i vardagliga ärenden stenen utan att snubbla på den. Någon kanske till och med stannar till för att låta sig fascineras av dess underliga sätt att bryta ljus.

Tänk dig nu samma gatsten, men i en annan situation. Stadens ledning har bestämt sig för att sluta med gatuunderhåll, något som på sikt kommer få långtgående konsekvenser för hela staden. Borgmästaren, som bor i en lägenhet på gågatan precis där gatstenen ligger, tappar i popularitet och när personen dessutom bestämmer sig för att behålla posten på livstid är måttet rågat. Befolkningen går man ur huse, river upp gatsten framför lägenheten och kastar dessa genom fönstren på borgmästarens lägenhet. Nu har stenens fina passform, plana yta och underliga egenskaper i ljus mycket liten betydelse. Istället är det stenens behändiga storlek som kastföremål som spelar roll tillsammans med dess glasrutekrossande tyngd.

Stenen har förändrats. Inte som fysisk sak, men som idé. Det som tidigare var en osedvanligt vacker och ändamålsenlig gatsten har blivit ett ungefär lika ändamålsenligt och dessutom symboliskt vapen. Även om det här är ett extremt exempel (jag förordar inte stenkastning i något sammanhang) belyser det att tingens egenskaper i våra ögon och den mening vi tillskriver dem inte kan skiljas från den sociala tillvaro vi för. Men vi ska inte glömma bort att det i grund och botten är samma sten.

 

 

// AGCH

 

Kaos, ordning och ovisshet

Publicerad 2019-02-26 12:36:00 i Allmänt,

Jag har alltid varit fascinerad av sannolikhetslära. Få företeelser är så undflyende men ändå så närvarande som slumpen. Den följer en uppsättning regler och lagar men inte slaviskt. Med ojämna mellanrum bryter den de mönster vi förväntar oss av den. Och det mest fascinerande är att dessa mönsterbrott i själva verket måste vara där – det är oregelbundenheten i mönstren som definierar slumpen. Ta en titt på det något otydliga diagrammet nedan.

 

 
 

I bilden ses resultatet av upprepad simulering av tärningskast. Varje rad (”Ett kast”, Tre kast” och så vidare) innehåller sex stycken medelvärden med olika antal tärningskast som grund för varje medelvärde. Hur många av de sex försökens medelvärden som placerar sig i givna intervall kan avläsas i höjdled och intervallen finns redovisade på djupet i diagrammet.

Det första som slår mig är det tydliga mönstret i bilden. Allteftersom antalet tärningskast bakom varje medelvärde ökar tycks fler och fler medelvärden återfinnas i intervallet 3 - ”mindre än 4”. Men mönstret är långt ifrån perfekt; en serie på 21 kast resulterade till exempel i ett medelvärde mellan 2 och 3 medan alla sex serier med femton kast resulterade i medelvärden mellan 3 och 4. Är inte det konstigt?

Svaret på den frågan är att nästan allting kan hända, och kommer hända, om vi bara upprepar experimentet tillräckligt många gånger. Även om det är mindre chans att medelvärden avviker kraftigt i långa serier tärningskast än i korta kommer det då och då att inträffa (och det går förstås att räkna ut hur ofta i genomsnitt). Till listan över varför slumpen är så fascinerande kan vi därför lägga det nyckfulla enskilda fallet. Om jag skulle upprepa ovan utförda experiment tillräckligt många gånger skulle jag hitta exempel på utfall som avviker kraftigt från det vi skulle förvänta oss, kanske så mycket att något mönster inte går att urskilja. Hur vet jag att jag inte visar just ett sådant fall här..?

En konsekvens av det enskilda fallets nyckfullhet är insikten att när det gäller slumpen är logiskt tänkande ofta mer tillförlitligt än att pröva sig fram. Vi kan räkna oss till att det förväntade utfallet av ett tärningskast är 3,5 (det vill säga (1+2+3+4+5+6) / 6), men vi kan kasta tärning väldigt länge utan att kunna förvissa oss om detsamma. Vi kan aldrig veta hur nära resultatet av ett försök är ett verkligt medelvärde om vi inte på förhand vet medelvärdet.

Slumpen är med andra ord nyckfull, undflyende men ändå regelbunden. Regelbunden på så vis att vi kan genomföra beräkningar som säger vilket utfall slumpen borde ha i genomsnitt. Nyckfull och undflyende på så vis att vi aldrig med säkerhet kan belägga våra beräkningar med faktiska resultat – dessa döljer slumpen effektivt med sin slöja av kaos. Jag tror att det är detta som gör slumpen så fascinerande, åtminstone för mig. Vi kan tänka oss dess utseende, men aldrig se dess ansikte när vi försöker hitta det i verkligheten.

 
 
// AGCH
 

Vilda och Vilja

Publicerad 2019-01-22 12:56:50 i Berättelser,

Det hade blivit sent. I en liten glänta i skogen bestämde de sig för att stanna för natten. Modern slog upp tältet medan dottern gjorde upp eld. Lågorna dansade vilsamt i vinden. Lite längre bort hördes porlet från en bäck. När tältet var rest tog modern två kåsor och gick för att hämta vatten. Med friskt vatten i kåsorna satte de sig vid elden för att värma sina kalla fingrar och släcka sin törst. ”Det finns en mycket kort legend”, inledde modern, ”som du nog inte fått berättat för dig. Vill du höra den?”. Ett ögonblick satt dottern tyst och kisade in i lågorna. ”Det vill jag”, svarade hon med låg röst. ”Vad handlar den om?”. ”Den handlar om det viktigaste vi har, näst omtanken om varandra”, svarade modern. Efter en stunds tystnad, enbart bruten av bäckens porl och enkelbeckasinens brummande, vibrerande spel i fjärran, började hon berätta.

 

”För mycket, mycket länge sedan födde Vilda ett barn. Barnet, som liksom alla barn var mycket vackert, fick namnet Vilja.

Viljas första tid var svår. Vilda var svag. Födseln hade gått bra men Vilda kunde inte uppbringa tillräckliga krafter för att föda Vilja. Vilja skrek av hunger.

Vilda delade sitt bröd med Vilja. När Vilda blev starkare blev Vilja nöjdare. Vilja slutade skrika och började växa. Barnet växte snabbt med den näring det fick av Vilda.

Åren gick och Vilja blev större och större. Vilda samlade mer och mer kraft för att hålla barnet nöjt och Vilja ville inte sluta växa.

Tillslut blev Vilda trött. Krafterna räckte inte längre till för att mätta barnet, som vid det här laget blivit mycket stort. Men den här gången skrek inte Vilja.

Vilja kunde inte tolerera att moderns mat inte räckte. Vilja uppbringade all den styrka som fanns samlad i sin stora kropp och band Vilda vid ett löfte, att all kraft modern hade skulle gå till Vilja.

Vilda blev tröttare och tröttare. Moderns krafter sinade. Vilja blev allt hungrigare och band modern allt hårdare vid sitt löfte. Snart var Vildas krafter slut.

Men som du vet, mitt barn, kan Vilda inte dö. Bunden som hon var tvangs hon se Vilja tyna bort i brist på den föda som var nödvändig för barnet, men inte för modern.

Under många år grät Vilda av smärta över Viljas död. Det är dessa tårar vi dricker nu och som påminner oss om vår styrka. Vi tar dessa droppar för att släcka vår törst. Men vi får aldrig åter fjättra Vilda.”

 

Beckasinen hade tystnat när modern avlutade sin historia. Dottern tog en klunk av det kalla vattnet och satt tyst, som vore hon uppslukad av de lågor som uppträdde framför dem. ”Det är sent”, sade modern efter en lång stund och tittade bort mot tältet. ”Kom så kryper vi ned under filtarna så vi får lite sömn innan morgondagen gryr”.

 

 

// AGCH

 

Drömmiskor

Publicerad 2018-12-31 15:09:00 i Berättelser,

Det brukar sägas att man blir klokare med åren. Idag firas nyår och med det följer rimligen en gnutta reflektion. Har 2018 gjort mig till en bättre människa? Det är nog omöjligt att avgöra. Jag tycker jag blir vuxnare med tiden; konstigt vore väl annat. Den lilla insikt jag i fiktiv form tänkte dela med mig av här har kommit krypande under lång tid men det är inte förrän nu jag tagit mig tid att skriva ned den. Jag vet inte om berättelsen ger något, men lite spännande kan den kanske vara att finula på. Gott Nytt 2019! 
 

Du gick emot mig på stigen ned mot sjön. Du höll ett fiskenät i handen. Nätet svängde fram och tillbaka i takt med studsiga steg. När du var tio meter bort såg du mig. Jag sken upp, och du också. Solen skulle snart stå mitt på himlen och från marken dunstade ännu nattens dagg till vattenånga i solgasset. När du kom närmare hindrade du dina steg, och jag också. Vi utbytte artighetsfraser och du gav mig en lätt kram. Du gick vidare åt ditt håll, och jag åt mitt.  

Täcket låg tungt över kroppen när jag slog upp ögonen. Morgonljuset hade precis börjat leta sig in genom fönstret. Det knistrade och gnistrade i snökristallerna där ute – vackert, även om det vittnade om att jag sovit länge.

Jag är sällan ensam där under täcket. När väggarna flyttat sig bort från synfältet och ersatts av mörker dyker de upp – drömmiskorna. De hittar mig om natten, när jag lagt mig att vila. Dagens press och stress har lagt sig. Alla förväntningar, alla förhoppningar och alla göromål är långt borta och mitt sinne får vandra fritt. Navigerandes mellan fiktion och verklighet möts vi – människor jag känt mycket länge, eller inte känner alls.

En smörgås. Idag fick det bli enkel frukost. Inte för att jag hade så mycket att göra; det var trots allt lördag och något arbete fanns inte att ta tag i. Åtminstone inget som brådskade. Smör och leverpastej. Lite smörgåsgurka på och bredvid en apelsin. Ett glas vatten att skölja ned med. Ännu en dag hemma verkar det som. Jag var dålig på att träffa folk, i varje fall utanför jobbet.

Jag vände mig om. Du hade precis försvunnit ned bakom kullens krön och stod inte att finna någonstans. Men vad gjorde det.  

Vad skulle man göra en lördag som denna? Jag borstade tänderna och tvättade öronen. Bomullsstickorna kliar så skönt i ytterörat. Dagen gick långsamt. Gårdagens disk försvann under diskborsten, ackompanjerad med radions brus. En maskin tvätt och lite vila. Var det något roligt på TV:n idag?

Vissa av dem var det åratal sedan jag känt i verkligheten. För det mesta hade kontakten upphört någon gång under skoltiden, oftast mellanstadiet. Vissa av dem umgicks jag fortfarande med, men de var inte samma människor. Människor förändras. Tiden vandrar sin gilla gång och vi sveps med, vare sig vi vill eller inte. Vi skiljs åt och förs sällan samman och när så sker har tiden stöpt om oss. De personer jag en gång kände har fått nya erfarenheter och andra egenskaper för mig att lära känna. Dagar, månader, år.

Men det är inte bara tiden som formar mina medmänniskor i deras frånvaro. På ett barskt, ja nästan brutalt sätt tar jag tag i dem, drar och sliter. Jag minns, glömmer och fyller i. Minns, glömmer och fyller i. Minns, glömmer och fyller i – tills mycket av det jag tror mig minnas är uppdiktat av mig själv och påtvingat de människor som vandrar runt i mina drömmar.

På TV:n tog engelska antikrundan slut. Nyheterna var ett långt, fragmenterat lidande. Jag bestämde mig för att följa dina steg ned mot sjön. Solen var på väg ned bakom horisonten när jag nådde toppen på kullen och såg ut över det blanka vattnet. Trädens reflektioner dansade i ytan, liksom dränkta i det sista rödrosa ljus som krampaktigt höll fast i dagen. Femtio meter utanför land satt du i ekan med ett fiskenät bredvid dig. Jag kastade en blick mot dig och du fångade den. Och så vände du bort huvudet, för jag visste ju att du egentligen inte finns. Och det gör inget.

 

 

// AGCH

 

Kömiljarder

Publicerad 2018-12-20 17:44:00 i Allmänt,

I den budget som härom veckan gick igenom riksdagen finns pengar anslagna till en så kallad ”kömiljard”.  Den här gången (det har testats förr) är det inte en utan två miljarder kronor som ska satsas men tanken är densamma: Pengarna används som morot för att få landstingen att jobba hårdare med att korta vårdköerna. De som lyckas korta köerna får del av potten som belöning medan de som inte lyckas lämnas utan pengar.

Den här typen av prestationsbaserad ersättning inom vården har genom åren fått utstå en hel del kritik. Två argument brukar föras fram. För det första skapar tillvägagångssättet skeva ekonomiska drivkrafter i sjukvårdssystemet. Om man för att få del av pengarna måste minska köerna ligger det nära till hands för enskilda aktörer att lägga större vikt vid patientgrupper som går snabbt och billigt att behandla. Lätta, rutinartade undersökningar prioriteras före komplicerade och tidskrävande eftersom fler patienter då lämnar kön. Hos den som betalar ut pengarna ser det ut som om köerna kortats (vilket de ju på sätt och vis har) men i själva verket har bara patientsamansättningen i kön ändrats. De patienter som behöver mest hjälp riskerar att få betydligt längre väntetider, något som förstås inte är någon positiv effekt.

För det andra riskerar den här typen av ersättning att skapa regionala skillnader mellan landstingen. Om orsaken till köerna i första hand inte är effektivitetsgrundad utan beror på skillnader i finansieringsmöjligheter (det vill säga skatteintäkter och kostnadsstruktur, till exempel vårdens avstånd till patienter eller möjlighet till stordriftsfördelar) finns en överhängande risk att de med minst resurser inte lyckas korta köerna enbart med ekonomiska incitament. Om de med bäst finansieringsmöjligheter är de som bäst lyckas korta köerna omfördelas resurser inom sjukvården så att resursstarka landsting eller sjukhus får mer pengar medan resurssvaga diton med naturligt högre kostnader får mindre. På sikt kan det leda till att sjukhus som från början hade svårt med finansieringen tvingas dra ned på personal eller till och med lägga ned. Den här sortens prestationsbaserad ersättning kan alltså driva regional ojämlikhet i tillgången till sjukvård som inte baseras på annat än att olika landsting från början hade olika möjligheter att finansiera satsningar på att minska köerna. Knappast önskvärt, även om riskerna förhoppningsvis är relativt små eftersom två miljarder bara är en bråkdel av sjukvårdens totala kostnader.

Om man nu ändå ska införa den här typen av styrmedel, finns det då något man kan göra för att minska de eventuella bieffekterna? Så här på rak arm kan jag komma på en konkret åtgärd som skulle kunna minska risken för att systemet utnyttjas genom att patientsammansättningen i kön ändras utan att köerna egentligen blir kortare. Idén baseras på något som brukar kallas ”viktning”, det vill säga att olika företeelser ges olika betydelse beroende på vilken sorts företeelse det rör sig om. I kösammanhang skulle det innebära att patienter med svårare sjukdomar och mer komplicerade diagnoser ges fler platser i kön än mer lätthanterliga sådana. Om mängden kö som försvinner med en cancerpatient relativt en patient som ska genomgå ögonoperation precis motsvarar relativkostnaden eller relativansträngningen för behandlingarna kommer landstingen inte tjäna någonting på att diskriminera mellan grupper och kömiljarden skulle kunna gynna alla, också de grupper som är riktigt svåra att behandla. En nackdel med viktningen är att det kan uppstå press på läkare att ställa på marginalen mer omfattande diagnoser, som allt annat lika skulle korta kön mer eftersom de får större vikt. Mer omfattande diagnoser torde också leda till mer omfattande behandling och i längden dyrare sjukvård.

Kontentan måste vara att man ska vara mycket noggrann när man nyttjar ekonomiska styrmedel i sjukvården. Kan man inte lita på att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare skulle sköta sitt jobb effektivt ändå? Finns det andra incitament än ekonomiska som skulle kunna vara lättare att jobba med? Yrkesstolthet och engagemang för de människor som offentlig sektor är satt att stötta är två möjliga faktorer som lämnas ute när debatten fokuseras kring ekonomiska drivkrafter. Dessa är värda mer utrymme.

 

 

// AGCH

 

Ärr

Publicerad 2018-12-11 05:34:00 i Allmänt,

Tiden går
om du släpper taget
och låter allting landa mjukt
I läkta sår
 
finns ingen ångest kvar
Den har försonats, gått upp
i kroppen, i ärr som sinnet vila
Inget bli som det en gång var
 
Glädjen kommer åter
efter tårar, som ett svar
på livets gåtor, och
ärren de är kvar
 
 
// AGCH
 
 

Om att värdera framtida generationers välstånd

Publicerad 2018-12-07 12:21:00 i Allmänt,

Mycket har sagt och skrivits om klimatfrågan den senaste tiden. Tongångarna börjar bli riktigt gälla – nu känns det som om frågan faktiskt finns på riktigt. Konsekvenserna av klimatförändringarna inträffar gradvis och även om tecken på nutida skador finns är det framtida generationer som kommer ta den tyngsta smällen. Frågan om hur samhället bör möta klimathotet, hur mycket resurser som ska satsas och så vidare, är i hög grad beroende av hur vi värderar framtiden. Och det är inte helt enkelt, speciellt inte i så långsiktiga frågor som klimatfrågan.

Några av er har kanske hört talas om det så kallade ”marshmallow-experimentet”. Det går ut på att man placerar ett barn framför en tallrik med en marshmallow på och ställer barnet inför ett val. Antingen äter barnet upp godisen direkt, eller också väntar hon X antal minuter för att sedan få tugga i sig två marshmallows. Det visar sig att barn inte sällan har ganska dåligt tålamod; för många räcker inte den dubbla belöningen för att avhålla sig från konsumtion i nuet.

Vuxna människor torde ha bättre tålamod än barn, men vad jag vet finns mycket lite som tyder på att vuxna skulle ha perfekt tålamod. Ingen vettig människa hade druckit alkohol, i varje fall inte större mängder, om exempelvis livskvalitén dagen efter eller den långsiktiga effekten av träning på allvar tagits med i beräkningen. Vi är helt enkelt ganska kortsiktiga. Eller med andra ord: värdet av nuet - nutida konsumtion och nutida upplevelser - värderas högre än framtida konsumtion och framtida upplevelser.

För att tillämpa samma resonemang på klimatfrågan måste vi göra en kullerbytta till. Eftersom klimatförändringen orsakar kostnader för samhället går det att visualisera som utebliven konsumtion eller levnadsstandard. Detsamma gäller investeringar i utsläppsminskande teknik eller produktionssätt – här flyttas resurser från aktiviteter som skapar nytta för människor idag till lösningar för att möjliggöra högre konsumtion i morgon. Vi kan alltså tänka på problemet på exakt samma sätt som i marshmallowexperimentet, men istället för att jämföra nivåer av konsumtion idag med nivåer av konsumtion i framtiden jämförs här nivåer av utebliven konsumtion.

Om vi vill beakta detta när vi räknar på investeringar i utsläppsreducerande åtgärder behöver vi en siffra som beskriver värdet av framtida konsumtion jämfört med konsumtion idag. Denna siffra brukar kallas diskonteringsränta och säger oss hur mycket av konsumtionens värde som ska räknas bort i takt med att konsumtionen kommer längre och längre in i framtiden. Om denna ränta hänförs ur marshmallow-experimentet skulle den förmodligen bli ganska hög; en individ som väljer att äta en marshmallow nu istället för två om en timme har i den situationen en diskonteringsränta på åminstone 50 % i timmen givet att individen måste sitta tiden ut. Mer representativ forskning tyder dock på att den ligger någonstans mellan 0,5 och 3 procent per år (ett väldigt brett spann), åtminstone i seriösare sammanhang än godis- eller alkoholkonsumtion.

Valet av diskonteringsränta får stora effekter på hur vi uppfattar eller värderar de skadeverkningar som klimatförändringarna medför. Ett litet exempel kan här vara på sin plats. Låt oss anta att klimatförändringar orsakar kostnader för ett kustnära samhälle om 10 000 kronor år 2118. När vi idag tar ställning till dessa kostnader och använder en diskonteringsränta om 0,5 procent uppfattas den framtida kostnaden idag som 6058 kronor ( 10 000 * 0,995^100 ). Om diskonteringsräntan istället sätts till 3 % uppfattas den framtida kostnaden endast som 476 kronor ( 10 000 * 0,97^100 )!

Om vi tar ställning till vår otålighet medför detta med andra ord att vi värderar framtida kostnader (och därmed framtida generationers välstånd) betydligt lägre än kostnader som uppkommer idag. I många fall är det sunt, inte minst på ett personligt plan eftersom vi inte lever i all oändlighet. Men är detta tillvägagångssätt godtagbart i klimatfrågan?

I den så kallade Brundtlandrapporten från 1987 definieras hållbar utveckling på följande vis: ”Hållbar utveckling möjliggör för nuvarande generationer att möta sina behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (fritt översatt från engelska, Our common future, kap 1 § 49). Om vi tar fasta på sista delen av meningen och tar den på allvar är det svårt att på ett moraliskt plan hålla fast vid höga diskonteringsräntor – våra av otålighet frammanade värderingar av framtiden tycks inte rymmas inom begreppet hållbar utveckling. Om alla generationer ges samma betydelse, som antyds i formuleringen ovan, kan vi inte längre hänvisa till vår otålighet utan måste erkänna framtida generationers konsumtion (eller kostnader för klimatanpassning) som betydelsefull. En konsekvens av detta måste i så fall också vara att diskonteringsräntan som används vid utvärderingen av vilka investeringar som ska göras för att minska utsläppen bör vara 0; om så inte är fallet kommer vi systematiskt undervärdera framtida generationer och tillåta oss att göra intrång i deras möjligheter att leva ett gott liv. Om vi tar hänsyn till vår otålighet undervärderar vi framtida nytta av utsläppsreducering, åtminstone ur hållbarhetssynpunkt.

 

För den som är mer intresserad av det här ämnet kan jag varmt rekommendera kapitel 13 ur en text från OECD med titeln Cost-Benefit Analysis and the Environment – Recent Developments. Den är inte så ”färsk” längre (utkommen 2004) men den ger en god och efter omständigheterna pedagogisk ingång i frågor av den här karaktären. Att skriva sakligt om miljöfrågor i allmänhet och klimatet i synnerhet är utmanande och inspirerande eftersom den är en mix av naturvetenskaplig forskning, ekonomi och etik. Hoppas att jag inte enbart rör till det utan också bidrar med någon tidigare otänkt tanke eller spännande perspektiv!

 

 

// AGCH

 

Om mänskliga höns

Publicerad 2018-11-14 10:18:00 i Allmänt,

Vi gillar ägg och höns är dumma. Det låter som en bra kombination för utnyttjande av hönans arbetskraft. På senare tid tycks det dock som om vår syn på höns har förändrats. Äggindustrin har förstås insett detta, varför lägre ”exploateringsgrad” av höns nu för tiden är ett försäljningsargument. Betrakta följande skrivelse, hämtad från ett äggpaket av känt ekologiskt märke:

”Smakrika ägg från svenska, KRAV-certifierade gårdar. Värpta av frigående höns med plats att vara sig själva.”

Det ligger något mycket vackert och tillfredsställande i den formuleringen. Här går det att känna igen sig – i en stressig vardag där mängder av sysslor och hållpunkter trycker ihop dagen; i klassrum och kontorslandskap där allas blickar kontrollerar alla och ingen riktigt kan vara sig själv. Vi behöver utrymme, både tidsmässigt, rumsligt och socialt för att på riktigt kunna vara oss själva.

Idén om att ”vara sig själv” kommer oundvikligen med frågor om vad som egentligen inryms i jaget. Hur skapar vi vår identitet och vad utgörs den av? Hur upprätthåller vi den kontra omvärlden för att inte smälta in i massan? Det här är svåra existentiella frågor som vi människor brottas med dagligen, medvetet eller omedvetet.

Frågan är dock om höns gör det.

Mot bakgrund av senare studier av vissa fåglars mentala förmåga[1] gör vi kanske klokt i att inte döma hönsen på förhand. Korpar, som tycks vara bland de smartaste av våra befjädrade vänner, är dock inte höns. Även om höns må se dummare ut än de är får man nog ställa sig tveksam inför huruvida de verkligen besitter tillräckligt med kognitiv kapacitet för att upprätthålla en medveten självbild. Med det sagt tror också jag att höns mår bra av stora ytor att röra sig på och att trängsel verkar stressande. Men inte på grund av att de saknar plats att ”vara sig själva”.

Vad säger oss då skriften på äggkartongen? För det första är det ett osedvanligt levande exempel på hur vi människor projicerar oss själva, det vill säga våra föreställningar om livet och de vardagsproblem som kommer med denna, på andra levande (och ibland döda) ting i vår omgivning. Denna högst mänskliga egenskap får hunden att framstå som en lite bättre vän och katten att verka lite smartare. Fullt så trovärdigt är det dock inte att bestycka hönor med identitet. Det är en varningssignal. Äggfabrikörens försök att överföra mänskliga egenskaper till höns bör tas med en nypa salt. Eftersom försäljningsargumentet ”vi är goda eftersom vi ger hönsen mänskliga arbetsförhållanden” blir bättre ju mänskligare hönsen framställs blir inte hönsfabrikören den mest trovärdiga källan för att lyfta frågan om höns har självbild. För det andra säger texten alltså något om den som utformat förpackningen – de vill sälja ägg, och gärna med goda marginaler.

Tills forskare studerat frågan om höns självmedvetenhet noggrannare får texten på äggpaketet leva med att vara monument över människans tendens att överföra sin egen värld och sina problem på andra. Och ska man nu göra det är höns ett av de mest innovativa och talande mål jag sett på länge. Heja!

 

 
 

// AGCH[1] Se till exempel Emery, N.J. & Clayton, N.S. (2004) om korpars välutvecklade hjärnor.

Ett argument för omfördelning

Publicerad 2018-11-02 07:01:00 i Allmänt,

Jämlikhet är svårdiskuterat i dagens politiska landskap. Under medial tidsbrist misslyckas vänstern med att demonstrera hur orättvisor och ojämlika maktförhållanden på arbetsmarknaden kan leda till löneskillnader. Arbetarrörelsen brottas med att konkurrensen mellan arbetsgivare lär ha hårdnat markant sedan fackföreningarnas guldålder, något som åtminstone i teorin skulle göra vänsterns klassiska medicin mot ojämlik inkomstfördelning verkningslös eller till och med kontraproduktiv. Därtill har högerpartierna, senast Liberalerna i årets valrörelse, börjat göra anspråk på jämlikhetbegreppet. Genom att på ett något svepande sätt hänvisa till ”jämlika möjligheter” klarar sig borgerligheten undan hård inkomstfördelning samtidigt som man kan njuta av den aura jämlikhet ännu sänder ut i svensk politisk debatt.

Det här inlägget är inte till för att nysta i den förvirrade debatt om jämlikhet som pågår inom politiken (i den mån någon debatt överhuvudtaget existerar i förvridna tider av "regeringsbildning" som dessa). Istället tänkte jag diskutera ett sätt att motivera jämlikhet, eller mer konkret en människosyn som inte kan leda till att alltför stor ojämlikhet i inkomst kan tolereras. Perspektivet tar sin utgångspunkt i mikroekonomiska resonemang om individens nytta av inkomst.

Enligt kursböcker i mikroekonomi (och sunt förnuft) är vi människor ekonomiskt aktiva för att vi hämtar nytta ur den inkomst som aktiviteten genererar. Inkomster av arbete och avkastning på kapital används av individen som betalningsmedel för att möjliggöra konsumtion, som är det yttersta målet med ekonomisk aktivitet. Människan behöver äta mat, klä sig för vinter, skydda sig mot regn – allt för att leva ett så drägligt liv som möjligt. Vidare hävdar textböcker (och sunt förnuft) att nyttan av konsumtion inte är konstant över alla nivåer av konsumtion. Den som saknar bil har väldigt stor nytta av den första bilen, som underlättar transport av både varor och personer när bussar inte går, och så vidare. Den andra bilen underlättar om mycket ska transporteras på samma gång eller om personen vill låna ut bil nummer ett till en vän, men i det stora hela torde den andra bilen bidra med betydligt mindre nytta eller livskvalitet än den första. Så minskar också nyttan av den tredje, fjärde och femte bilen så att nyttan av en extra bil är försumlig för nyttjaren.

En individs samlade konsumtion motsvaras på lång sikt av individens totala inkomster minus sparande. Eftersom all konsumtion kommer ur individens inkomster kan nyttan av individens samlade konsumtion beskrivas som en viktig del av individens nytta av inkomst. Den del som är kvar, det vill säga individens nytta av sparande, ska vi för stunden bortse från och anta att individens nytta av konsumtion är lika med individens nytta av inkomst.

Här dyker en första svår fråga upp. Kan vi generalisera bilexemplet, som lär oss att nyttan av konsumtion av en extra enhet av en viss produkt är avtagande med mängden konsumtion, till att gälla individens samlade inkomst? I teorin skulle en individ kunna konsumera ett oändligt antal olika produkter, något som skulle medföra att nyttan av konsumtion aldrig behöver avta (eftersom individen konsumerar så lite av varje vara). I praktiken är detta knappast möjligt. För det första skulle det vara väldigt dyrt i termer av tid och tankekraft att ständigt hitta nya saker eller tjänster att konsumera. För det andra är vi vanevarelser – vi lägger värde i rutiner och håller oss till sysslor vi tycker om. Få av oss har mer än en riktig hobby och skulle vi ha det hade dygnets 24 timmar begränsat vår förmåga att njuta nyttan av den konsumtion som inryms i dessa sysslor. Genom att bredda konsumtionen kan vi således minska hastigheten som nyttan av konsumtion avtar med, men knappast bryta detta mönster. I rika samhällen som det svenska torde därför nyttan av individens sist intjänade krona vara avtagande med inkomstens storlek.

Här är en grafisk framställning av förhållandet mellan en individs inkomst och den nivå av materiell livskvalitet som den inkomsten motsvaras av. Vi har ingen nytta av inga inkomster, en stor nyttoökning vi låga inkomstnivåer (skillnaden mellan svält och mat för dagen) samt minskande nytta av en extra enhet inkomst ju högre de samlade inkomsterna blir (nyttan av den fjärde bilen i ett ”normalt” hushåll).

 

Men för att bygga en teori med anspråk på att säga något om samhället kan vi inte stanna vid hur nyttan ser ut för individen. Nästa luriga fråga vi måste ställa oss är således om alla individer har samma nytta av inkomst, eller om nyttan av inkomst skiljer sig åt mellan individer. Mer specifikt kan vi konstatera att resonemanget ovan belägger att alla individer torde ha avtagande marginalnytta av inkomst, men det säger ingenting om i vilken takt nyttan av en extra enhet inkomst avtar med inkomsten. Så avtar nyttan av en extra enhet inkomst likadant för alla individer?

Svaret på den frågan är ”nej”. Vid en första anblick kan det väcka lite anstöt – varför skulle någon individ ha mer nytta av inkomst än någon annan? Om vi hade haft en ängel på någon av våra axlar hade denne förmodligen vänt sig mot detta sätt att tala. Men ängeln bygger sitt resonemang på magkänsla. I verkligenheten vet vi till exempel att individer med samma timlön och arbetsförhållanden faktiskt kan ha olika önskemål om arbetstid. Detta kan ha åtminstone två anledningar. Antingen ser individer olika inneboende värde i arbetet (den ene hade till viss del arbetat också utan ersättning) eller också har individerna olika önskemål om hur mycket inkomst de vill leva på. Personligen ser jag arbete mer som ett medel än som ett mål i sig och till viss del tror jag det går att generalisera till flera individer. Det skulle innebära att skillnader i önskad arbetstid reflekterar skillnader i nytta av inkomst. En individ som vill arbeta mindre lägger inte så stor vikt vid materiell konsumtion utan finner mer värde i fritidens själsliga vård, och vise versa.

En andra uppenbar anledning till att människor har olika nytta av inkomst (och som stöttas av ängeln på axeln) är att vi har olika behov av inkomst för att komma upp i en skälig levnadsnivå. En person som lider av kronisk värk har ungefär samma nytta som alla andra av inkomster som täcker mat och tak över huvudet. Utöver det torde denna person ha väldigt stor nytta av extra inkomst täckande medicin för värken. Resonemanget bör kunna generaliseras till att gälla alla som på ett eller annat sätt har behov som kräver extra resurser för att tillgodose.

Om vi tillåter oss att bortse från grundläggande skillnader i behov (varför återkommer jag till snart) kan skillnaderna mellan individer i hur snabbt nyttan av en extra intjänad krona avtar inte vara hur stora som helst. Jag har mycket svårt att tro att de som lever i överflöd och lyx njuter så väldigt mycket mer än individer som bara har råd med det allra viktigaste och lite till. Det är dessutom svårt att argumentera för detta ur moraliskt perspektiv. Varför skulle det finnas inneboende skillnader mellan människor så att de som tjänar mest också är de som bäst omvandlar stora inkomster i njutning? Eller med andra ord: om vi bytte plats på en mycket rik individ och en mycket fattig, varför skulle den fattiga njuta betydligt mindre av den rikes inkomst än den rike? Några sådana stora inneboende skillnader har jag svårt att tänka mig att det finns. Därför måste också skillnaderna mellan individer i hur snabbt nyttan av en extra enhet inkomst avtar vara begränsade.

Den sista och avgörande frågan vi nu ska ställa oss är vilka konsekvenser detta får för vilken inkomstfördelning som skapar största möjliga nytta på samhällsnivå. För att närma oss ett svar på detta måste vi jämföra olika individers nyttonivåer vid olika inkomster och fundera på om omfördelningar ökar eller minskar individernas samlade nytta av inkomst. I teorin leder det till beslutsregler som kan formuleras ungefär så här:

Omfördelning av resurser ska genomföras, så länge inkomstminskningen hos den beskattade genererar ett lägre tapp i nytta än vad de omfördelade resurserna genererar ökning i nytta hos den som tar del av de omfördelade resurserna.

I praktiken motiverar detta mycket stora materiella omfördelningar, speciellt i form av beskattning av de med allra störst inkomster som torde ha mycket liten nytta av de sist tjänade kronorna. Om nyttan av inkomst inte skiljer sig åt dramatiskt mellan individer blir den optimala inkomstpyramiden faktiskt i princip platt. Argumentet kan renodlas grafiskt genom ett exempel innefattande två individer med identisk nytta av inkomst:

 

 

Individ A representeras av orangea linjer och har i utgångsscenariot lägre inkomster än individ B, som representeras av svarta linjer. Den blå, punktade linjen markerar som innan den funktion som bestämmer individernas nytta av inkomst. Tankeexperimentet går ut på att vi flyttar en enhet inkomst från B till A och avläser vad detta får för konsekvenser i termer av nytta. Observera hur ökningen av nytta hos individ A kraftigt överskrider minskningen av nytta som skett hos individ B, varför den samlade nyttan av båda individers inkomster är större efter omfördelningen. Detta mönster kommer finnas kvar, men i mindre och mindre omfattning, till dess individerna har exakt samma inkomst.

Inkomstskillnader motiveras endast i den mån individers nytta av inkomst skiljer sig åt, och utöver att vissa individer kan ha omfattande behov av inkomst för att leva ett drägligt liv har jag svårt att se dessa skillnader motivera riktigt stor materiell ojämlikhet. Om vi istället lägger mycket stor vikt vid att olika individer har olika fysiska och psykiska livsförutsättningar och därmed nytta av inkomst landar vi i en inkomstfördelning där de med störst behov kommer ha betydligt högre inkomster än andra, något som skulle kräva än mer långtgående omfördelning. I praktiken existerar redan den här typen av mer långtgående omfördelning. I Sverige står det offentliga för de flesta utgifter för sjukvård som medborgarna är i behov av. Detta uppfattas inte som inkomst för individen eftersom individen inte själv kan bestämma vad inkomsten ska läggas på men den praktiska konsekvensen blir snarlik – eftersom de flesta prioriterar liv och hälsa är hoppet inte långt mellan subventionerad sjukvård och mer konkret omfördelning av inkomst.

Skälet till att lägga fokus på att nyttan av en extra enhet inkomst inte kan skilja sig dramatiskt åt mellan individer (snarare än att trycka på individers olika grundläggande behov) är att detta argument är betydligt mindre beaktat idag. De individer som tjänar allra mest har för stunden mycket låg marginalskatt (!) eftersom kapitalskatten är bestämd som en fast procentsats samt att dessa individer har stora möjligheter att via skatteplanering och skatteparadis runda skattesystemet. Trots att dessa individers nytta av inkomst rimligen inte kan skilja sig så mycket åt jämfört med andra mindre bemedlade tillåts de alltså upprätthålla en betydligt högre materiell levnadsstandard. Här finns med andra ord stora möjligheter att öka den samhälleliga nytta som genereras av produktion i främst privat sektor.

En fråga som på ett effektivt sätt sammanfattar följderna av det resonemang jag just fört är vilket skattesystem som är bäst lämpat för att på ett rimligt sätt maximera nyttan av samhällets inkomster. Så som jag ser på saken finns för en gång skull ett ganska enkelt svar: den slutgiltiga fördelningen av inkomster mellan individer får inte vara extrem. Vi kan inte tillåta alltför stor ojämlikhet i inkomst eftersom detta knappast reflekterar skillnader i nytta av extra inkomst. Utjämning av extrema inkomstskillnader genererar därför högre samhällelig nytta än om ingen omfördelning skett. Vi ska heller inte få för oss att absolut materiell jämlikhet är något att sträva mot eftersom människor vid mindre extrema inkomstnivåer (och därmed lägre absoluta inkomstskillnader) faktiskt har olika preferenser med avseende på materiell levnadsstandard. Lägg därtill att en helt platt inkomstfördelning skulle kräva en mycket kostsam och starkt kontrollerande centralmakt och alternativet förefaller vara helt världsfrånvänt.

Konkret medför detta ett skattesystem där marginalskatten, det vill säga skatten på den sist intjänade kronan, är låg vid låga nivåer av inkomst och därefter stegrande. Hur snabbt marginalskatten ska stiga med inkomstnivån är förstås en fråga för politiska konflikter, men att marginalskatten ska vara närmare 100 procent för det fåtal individer med högst inkomst torde det med handen på hjärtat inte råda några tvivel om. I varje fall inte om vi tror på den människosyn som presenterats här.

 

 

// AGCH

 

 

Spårvagnssignaler

Publicerad 2018-10-31 15:15:00 i Allmänt,

Vi lever i en hörlursförsedd tid. Detta märks först och främst på spårvagnarna, där detta hinder för mellanmänsklig, muntlig kommunikation håller på att förändra de sociala koder som styr hur vi beter oss. Ett roligt exempel på detta observerade jag idag på väg hem från ett seminarium på universitetet.
 
Situationen såg ut som följer. Jag åkte baklänges på en plats där två par säten står vända mot varandra. Mittemot mig och följaktligen åkandes framåt (vilket i sammanhanget är helt irrelevant) satt en yngre man och en tjej, gissningsvis i gymnasieålder. Mannen, som hade hörlurar intryckta i öronen och mobilen i handen, satt innerst. När vi passerade hållplatsen SKF lade mannen ned mobilen i jackfickan och började greja med en väska som han hade med sig. Tjejen som satt bredvid honom (utan proppar i öronen) började genast rätta till sin väska och förbereda sig på att släppa ut mannen, varpå mannen faktiskt öppnade munnen och sade att han inte alls skulle av än och att hon därför kunde sätta sig ned i lugn och ro.
 
Varför detta agerande? Jo, eftersom muntlig kommunikation är så svårt när en eller flera parter lyssnar på annat i hörlurar har interaktionen på spårvagnen bytt form. Istället för att kommunicera med ord kommunicerar vi med signaler. Dessa signaler, exempelvis "nu lägger jag ner mobilen så nu ska jag gå av vid nästa hållplats", är förstås väldigt behjälpliga till vardags. Vi vill ju inte orsaka onödiga störningsmoment eller hindra någon från att gå av bara för att vi lyssnar på musik på vägen hem, eller hur? Underhållande blir det först när signalerna, som i princip tycks inbegripa alla handlingar som avviker från att snällt sitta still på sin plats, tolkas fel. Då tvingas vi tillbaka till gammalt, hederligt samtal för att räta ut de frågetecken som det subtila signalerandet orsakat. För en person som visserligen tycker det är njutbart att lyssna på musik på vägen hem men som också tycker det skulle vara sorgligt om det offentliga samtalet bokstavligen dog ut är detta väldigt skönt. Det är en garant för att hörlursanvändningen aldrig kommer leda till total, lokal isolering. Allt gott så!
 
 
 
// AGCH
 

Samtidslyrik

Publicerad 2018-10-23 08:33:08 i Allmänt,

Samtidskonst

Är den moderna människan

och hennes förtvivlade försök

Att skapa konstgjord mening

i meningsfattig samtid
 
 
Eller..?
 
 
 
 
// AGCH
 

Alla goda ting är tre

Publicerad 2018-10-18 18:36:00 i Allmänt,

Språket vi använder oss av för att kommunicera med varandra kommer aldrig helt kunna efterlikna eller avbilda verkligheten. Hur vi än vänder och vrider på ord kommer du och jag aldrig ha exakt samma uppfattning om vad en bil är, exakt vilken färg grön är, och så vidare. Att kommunicera genom språk blir därför något av en utmaning, speciellt då innehållet i det som kommuniceras är beroende av språkliga nyanser eller detaljer för att fylla sitt syfte. Ett sådant fall är vetenskap. För att en text ska vara vetenskapligt funktionsduglig måste dess innehåll eller budskap kommuniceras eller förpackas på ett sådant sätt att läsaren förstår vad forskaren säger. Men språket är inget neutralt medium för informationsöverföring. Också i händerna på forskare blir språket ett instrument för tyst övertalning; ett verktyg som på samma gång förmedlar budskap och gör mottagaren mer vänligt inställd till innehållet. Ett ibland övertydligt exempel på detta är den utbredda användningen av trefalder inom akademin.
 
Jag vet inte hur många gånger jag under de senaste två månaderna stött på utsagor i stil med "våra bidrag till fältet är tre", "vi ger tre exempel på..." eller "dessa tre kategorier förhåller sig till...". Den uppmärksamma läsaren lägger här märke till att också jag ger tre exempel, något som går igen i litteraturen. Speciellt i sektioner som är lite extra komplicerade tycks det som om författarna gärna staplar (tre) bestämmande ord eller exempel på varandra för att åskådliggöra det fenomen som undersöks på bästa möjliga sätt. Ett extremt exempel hittar vi här:
 
"This is a plot that does not fit well with the effective-education story, in which validation is seen as a tool for identifying, documenting, and formalising knowledge, skills, and knowledge in a manner that connects to the standards, norms, and criteria used within the public education system."
 
Källa: Diedrich, A., Walter, L., & Czarniawska, B. (2011). Boundary Stories. Constructing the validation centre in West Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 15(1), 3–20. Se sidan 15 för sammanhang.
 
Jag har all förståelse för att bestämning eller beskrivning av ett fenomen kan kräva fler än ett ord. I fall som dessa börjar man dock undra om inte de tre exemplen är med enbart av skälet att man önskar tre exempel. Tre på varandra följande ord låter häftigt. Det blir en skön rytm i texten som gör läsaren mer mottaglig för innehållet oavsett vad innehållet är. Denna misstanke blir extra stor när en av trefalderna faktiskt bara innehåller två ord: "knowledge, skills and knowledge". Kanske var kunskapen extra viktig just i detta sammanhang. Mer troligt är dock att författarna, förmodligen omedvetet, helt enkelt staplade tre ord på varandra för att uppnå önskad språklig effekt.
 
En akut fråga som uppkommer när vi nu gjort denna betraktelse är hur många andra trefalder som lika gärna kunde varit två eller kanske ett ord. Detta är ingen lätt fråga. Som skribent har man alltid möjligheten att skriva "runt" det man berättar om, berätta ur olika perspektiv och med olika ton. Hur många nyanser som krävs för att beskriva ett fenomen är inte skrivet i sten. Det kan vara ett ord, två, tre eller tio. Om skribenten väljer ett ord riskerar man att missa möjlighet till rytmskapande och dynamik i texten. Nyanser kan förloras men i gengäld belönas läsaren med tydlighet och säkerhet i det ord som författaren lägger sin tillit till. När antalet bestämmande ord växer ökar nyanserna men också antalet möjliga tolkningar och därmed osäkerhet och otydlighet för läsaren. Att antalet exempel eller bestämningar påfallande ofta landar i just tre styrs inte av någon magisk naturlag utan är snarare ett berättartekniskt grepp vars användning är godtycklig. Det kan vara berättigat men måste verkligen inte vara det.
 
Hur mycket saklighet, eller kanske snarare precision, försvinner i jakten på det retoriskt tilltalande språket? Det är förstås omöjligt att säga, men blotta misstanken att retorik kan gå före den vetenskapliga uppgiften att så effektivt och precist som möjligt förmedla innehåll gör frågan relevant. Även om användandet av trefalder inte måste maskera brist på substans finns en viss risk att vår strävan efter språklig attraktivitet får kompensera för något vi mindre gärna vill se: innehållslig enfald.
 
 
 
// AGCH
 
 
 

Konstighet

Publicerad 2018-10-03 00:15:00 i Allmänt,

Jag håller på att förlora min konstighet. Dagar kommer och dagar går. Jag går, i cirklar. Gör som jag alltid gjort, gör det jag ska. Inte mindre, inte mer. Håller mig till familjen, de bekanta medan världen sluter sig omkring min kropp och skärmar av min blick. På bussen sitter de tysta. I kafeterian sitter de tysta. I klassrummet sitter de tysta. Jag är en av dem. Jag känner blickar i nacken. Jag ser dem, bödlarna, även om de inte finns. Jag är rädd, rädd att inte få plats. Och rädd, rädd, rädd att förlora min konstighet. Däri ligger mitt liv.
 
 
 
 
 
// AGCH
 

Tänk... (2)

Publicerad 2018-09-19 21:13:43 i Allmänt,

Tänk. Tänk alla människor. Alla som vi känt, mött. Vänner, bekanta, främlingar, medmänniskor. Tänk vad fint det kan vara, att få dela bara en kväll, en dag, ett liv med någon. Att få glädjas tillsammans, över ett mål mat, ett stop öl, en omgång Bluff, eller bara ett samtal på en spårvagn halvvägs till Bergsjön. Tänk alla dessa stunder, som vi minns och drömmer oss tillbaka till natten är som mörkast. Om så bara för en kväll. Tänk...
 
 
 
 
 
// AGCH
 

Tänk...

Publicerad 2018-09-19 16:51:11 i Allmänt,

Tänk. Tänk alla människor. Alla som vi mött, känt. Alla vi känt vid namn, vid familj, intressen, husdjur. Tänk vad flyktigt allting är, alla människor man känt men inte längre känner. Som gått vidare, i ilska, i tysthet, i kärlek, blyghet, sorg, drömmar, i glädje på varsitt håll. Tänk alla upplevelser som aldrig blir, aldrig skulle bli, ens för en dag. Nog är vi för många för en dag var, men ändå. Tänk, alla vi som gått vidare. Tänk...
 
Så, en lite skum video men väldigt bra låt!
 
 
 
 
 
// AGCH
 
 

Om löner och arbetsmarknadsmekanismer

Publicerad 2018-09-01 16:53:00 i Allmänt,

Så här i valtider hör vi nästan varje dag politiker till både höger och vänster som kommenterar andras arbetsmarknadspolitik. Från vänsterhåll höjs röster om hur högern vill sänka lönerna och bryta upp den så kallade ”svenska modellen”. Från höger antingen förnekas detta eller motiveras med att fler måste in på arbetsmarknaden. Alla tycks dock i debatten vara överens om att lönerna i grund och botten ska sättas på arbetsmarknaden efter förhandling mellan fackförbund och arbetsgivare. Hur kommer det sig i så fall att lönefrågan är en så het politisk potatis och vilka mekanismer är det egentligen politiker hänvisar till när löner debatteras? Hur påverkar politikerna svenska löner? Här kommer en kort sammanfattning av grundläggande nationalekonomisk arbetsmarknadsteori kopplat till vardagens politiska utspel och kommentarer.

För att förstå hur arbetsmarknaden fungerar, i varje fall i teorin, måste vi först ägna en tanke åt vad en marknad är. En marknad är en arena, platsbunden eller inte, där köpare och säljare möts för att utbyta varor och tjänster. På arbetsmarknaden är arbetsgivarna, det vill säga företagen, köpare av arbetskraft. Säljarna, det vill säga arbetstagarna, bjuder ut sitt arbete till företagen mot ersättning i form av lön. Lönen är priset på arbete och därmed också priset på arbetsmarknaden. Hur priset på arbete sätts framgår mycket förenklat av nedanstående diagram, där löntagarnas arbetsutbud motsvaras av grön kurva och arbetsgivarnas arbetsefterfrågan markeras i rött.

 

De tänkta mekanismerna är som följer:

- Arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft beror negativt av priset, eftersom företagen köper arbetskraft till dess priset per arbetad timme överstiger värdet av det som produceras. Speciellt då marginalprodukten av i princip allt arbete är avtagande, det vill säga den sist arbetade timmen är något mindre produktiv än den näst sista och så vidare, tillåter en sänkning av priset på arbete företaget att anställa fler jämfört med situationen innan sänkningen. En förenkling (och delvis förvanskning) av resonemanget kan vara att ju billigare arbetskraften är, desto fler kan företaget anställa givet företagets inkomster.

- Arbetstagarnas arbetskraftsutbud beror positivt av priset eftersom vi tänker oss att vi blir mer motiverade att arbeta ju högre lönen är. Detta är förstås en förenkling. Själv hade jag kunnat tänka mig att gå ned i tid om jag fick en tillräckligt bra lön, något som skulle resultera i en utbudskurva med motsatt lutning. Ekonomer brukar dock motivera lutningen med att en löneökning också lockar människor i andra sektorer att byta jobb, varför utbudet i varje sektor på arbetsmarknaden torde vara postivt relaterat till lönen. Ju högre lön vi får, desto mer arbetar vi.

- Priset, eller lönen, sätts på marknaden så att arbetsgivare och arbetstagare inte kan göra fler frivilliga utbyten av pengar mot arbete. Tänk så här: Om lönen varit lägre än det så kallade jämviktslönen hade fler företag velat anställa, men färre arbetstagare hade stått vid grindarna och önskat jobba. För att locka fler att jobba höjer företagen lönen till dess företagen anställt arbete så att värdet av det som produceras den sista arbetade timmen motsvarar lönen. Alternativt är lönen högre än jämviktslönen. Utanför grindarna står mängder av arbetsvilliga människor, men företagen har inte råd att anställa så många till det priset. I konkurrens om de få arbeten som finns anställer företagen de individer som erbjuder sig att arbeta till lägst lön och löneläget pressas ned.

 

Tillbaka till de politiska utspelen. När partier till vänster anklagar partier till höger för att vilja sänka lönerna beror det på en av två saker: antingen vill högern sänka bidrag och A-kassa till människor som idag inte arbetar, eller också vill högern införa nya anställningsformer med lagstadgad lägre lön än rådande lön på arbetsmarknaden. Detta ser vänstern som ett hot mot hela löneläget, det vill säga alla löner kommer pressas ned om dessa reformer genomförs. Finns det skäl för oron?

I det första fallet Ja, givet vårt sätt att tänka på arbetskraftsutbudet. Om högern sänker bidragen kommer ett antal människor som tidigare försörjde sig på bidrag tvingas (eller frivilligt välja) att söka arbete. Dessa extra människor ökar det samlade utbudet av arbetskraft, vilket motsvaras av ett skifte åt höger av arbetstagarnas utbudskurva:

 

Som vi ser har utbudsökningen ökat antalet arbetade timmar i ekonomin, men givet företagens efterfrågan på arbetskraft har också lönen sänkts. När antalet arbetssökande ökar, minskar den enskildes förhandlingskraft och företagen väljer att anställa de som erbjuder lägst lön. Löneläget sjunker. Arbetet får, jämfört med situationen innan sänkningen av bidragen, mindre att leva för per timme men fler arbetar.

Här stannar vi till en stund och funderar. På vilka grunder drar vi dessa slutsatser? När är de giltiga? Jo, de är giltiga enbart om människor som lever på bidrag reagerar på en sänkning genom att bjuda ut sitt arbete på arbetsmarknaden. Detta förutsätter 1. att de kan arbeta överhuvudtaget, 2. att det just är den relativa inkomstökningen för arbete relativt bidrag som triggar människor att gå ut på arbetsmarknaden. Huruvida man tror att det ska fungera så eller inte beror delvis på vilken människosyn man har. Om man å ena sidan ser människan som individuell nyttomaximerare, en som ser om sitt eget hus före andras, då är det fullt rimligt att anta att resonemanget stämmer. Vissa bidragstagare som tidigare stod och vägde mellan bidrag och arbete väljer nu arbete före bidrag och arbetskraftsutbudet ökar. Om man å andra sidan ser människan som en kollektiv varelse, som ser till gruppen framför sig själv, då är slutsatsen inte längre given. För samhället är det förstås bra om så många som möjligt arbetar, eftersom det då blir så mycket som möjligt kvar till de med störst behov. Om varje individ redan tänker på det viset finns mycket litet utrymme för mekanismer som dessa. Mycket få individer som faktiskt kan arbeta väljer bort arbete, trots att bidragsnivåerna är i paritet med lönen. Vi kan därför i detta fallet anta ingen eller mycket liten effekt på lönenivåerna vid sänkta bidrag.

Att liberaler och konservativa tror att argumentet håller är inte så konstigt. Liberalismen har individen som centrum för samhällsanalysen och nationalekonomin antar oftast individens egenintresse som störst. Att vänstern skriker sig hes om lönesänkningar när högern vill sänka bidragen är dock lite motsägelsefullt. Eftersom hela vänsterns samhällsprojekt bygger på solidaritet (en för alla, alla för en) klingar det illa när de köper hela högerflygelns människosyn. Om människan vore solidarisk och bryende för sina medmänniskor skulle ju en bidragssänkning inte leda till lägre löner. Den enda slutsatsen jag kan dra är att vänstern väldigt gärna vill att människor ska vara solidariska, men i själva verket ser individen som självisk nyttomaximerare. Om man ska vara cyniker kan vi vända på resonemanget och komma fram till samma sak: Facken, som enbart företräder (arbetande) medlemmar, stöttar av tradition Socialdemokraterna. Om facken anammar den liberala människosynen är det mycket troligt att de vill se Socialdemokraterna försvara höga bidragsnivåer i sjukförsäkring och A-kassa eftersom detta flyttar människor från arbetsmarknaden till bidragssystemen. Detta minskar arbetskraftsutbudet (en förskjutning till vänster av den gröna kurvan i diagrammet) och ökar lönen för de som är kvar på arbetsmarknaden. Som ju av en händelse är fackens medlemmar.

Vilken sida man bör står på i lönediskussionen lämnar jag åt läsaren att avgöra själv. Personligen tror jag att ett samhälle av egenintresserade nyttomaximerare riskerar att bli både fattigt och kallt, varför hjärtat hoppas att bidragssänkningar inte ska få så stor effekt (här är jag uppenbarligen varken höger eller vänster). Dessutom tror jag att människor påverkas av förd politik. Om politik konstrueras efter att människor enbart agerar i egenintresse, då minskar individens incitament att agera i det kollektivas bästa ("misstror du mig så misstror jag dig"). Att anta egenintresse i alla situationer tror jag därför är att skjuta sig i foten, i varje fall om man värnar det kollektiva. Men jag är ju idealist.

Tanken var att jag skulle försöka föra en diskussion om det andra fallet, det vill säga sänkta löner genom nya anställningsformer med lagstadgad lägre lön, och sedan knyta båda exemplen till en diskussion om politikens roll i den svenska modellen. Tyvärr är jag, och kanske du också, så trött i huvudet efter allt resonerande att vi sparar det till ett framtida tillfälle. Kanske kan jag kort säga att politiken uppenbarligen redan har många verktyg att påverka lönebildningen och att dessa redan används av såväl höger- som vänsterpartier. Med tanke på fackens allt svårare tillvaro med sjunkande medlemstal och medlemmarnas ovilja att rösta socialdemokratiskt är det ändå intressant att fundera på ett scenario där politiken tar större plats på arbetsmarknaden. Hur kan det komma sig, och vilka blir konsekvenserna för ekonomin i allmänhet och lönebildningen i synnerhet? Spännande frågor, eller hur?  

 

// AGCH

 

Vässa argumenten, EU-vänner!

Publicerad 2018-08-28 15:30:00 i Allmänt,

Liberalerna vill göra EU-frågan till valfråga. Som ivriga förespråkare av EU med dess fria rörlighet och inre marknad ser partiet med oro hur EU-kritiska partier växer i opinionen. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är båda i olika utsträckning skeptiska till EU, om än på delvis olika grund. Liberalerna är dock inte ensamma i sin EU-vurm. Idag är i princip hela det politiska etablissemanget positivt inställda till både globalisering och EU.

När man lyssnar på liberaler om EU tycks slutsatserna vara väldigt enkla att dra. EU:s inre marknad skapar konkurrens som pressar företag i unionen till att bli bättre på vad de gör. Samtidigt ökar antalet möjliga ekonomiska utbyten mellan länder, varför de ekonomiska vinsterna av handel ökar. Globalisering i allmänhet och EU i synnerhet ökar det materiella välståndet och låter oss leva ett bättre liv. Att EU dessutom spelar en mycket viktig roll i miljö- och klimatpolitiken, som ju måste samordnas över landsgränser, är heller inget nytt.

Vad man mer och mer sällan hör är att det faktiskt finns en baksida av den ekonomiska globaliseringen och därför också av EU. Man behöver inte vara populist eller nationalist för att på rationella bevekelsegrunder kritisera EU-projektet. Tänk igenom följande:

EU:s inre marknad syftar till att skapa lika villkor för handel inom hela frihandelsområdet. För att så ska ske måste all reglering som styr ekonomisk verksamhet samordnas inom EU. Vinsterna av detta är, precis som liberaler och andra säger, att handeln ökar. Detta får till följd att resursallokeringen i Europas ekonomi blir mer effektiv och vi får mer att leva av. Vår materiella levnadsstandard ökar. Baksidan av myntet är att vi samtidigt som vi likriktar den ekonomiska regleringen av marknaden förskjuter beslutsfattandet i ekonomiska frågor från lokal till internationell nivå. Frågor som vi är vana vid att (den lokala) politiken har ansvar för, låt säga lokala förutsättningar för företagande, finns inte längre kvar på deras bord. Det välstånd som kommer ur den inre marknaden måste alltså vägas mot förlusten av möjligheten till lokalt beslutsfattande i ekonomiska frågor för att vi ska kunna dra några slutsatser om huruvida internationell frihandel är bra eller dåligt.

Svaret är inte självklart. Om man är väldigt mån om det lokala, om man vill att politiken ska ha mandat att fatta beslut om ekonomisk reglering och vill kunna utkräva ansvar av politiker i ekonomiska frågor, då är det långt ifrån självklart att man ska vara positivt inställd till ekonomisk globalisering (och EU:s inre marknad). Lägg märke till att utgångspunkten för detta argument är att lokalt beslutsfattande har ett värde i sig, att det är något man kan vara villig att avsäga sig inkomst för att uppnå. Med tanke på att de flesta liberala argument i ekonomiska frågor utgår från klassisk nationalekonomi som i sig utgår från att beslut fattas primärt med syfte att maximera det ekonomiska välståndet, är det inte underligt att liberaler har svårt att greppa varför man kan vara kritisk till EU.

Jag tror att EU också i fortsättningen kommer spela en viktig roll för Europa. För det första ska man inte ta för givet att att människor när frågan ställs på sin spets är beredda att ge upp inkomst för lokalt självbestämmande. I den mån vi är villiga att ge upp självbestämmande för inkomst har den inre marknaden en viktig roll att spela för att säkerställa ekonomiskt välstånd och välfärd både i Sverige och övriga EU. Att frihandeln dessutom är ett centralt instrument för att på lång sikt bevara freden på den europeiska kontinenten går heller inte att förbise. För det andra spelar EU en viktig roll som samordnare i andra frågor än ekonomiska. Klimatet, fiskeripolitik, utrikespolitik: alla är beroende av regional och global samordning och här vore Europa definitivt en sämre plats att leva på utan EU. Faktum kvarstår dock – EU:s förespråkare i Sverige och andra länder tycks ha seriöst svårt för att förstå varför det finns opinion mot EU och så länge de inte förstår det kommer de inte kunna argumentera trovärdigt för fortsatt europeiskt samarbete. Att denna opinion ska tas på allvar borde vara en självklarhet, speciellt som det i bakgrunden finns seriösa invändningar mot hur EU och den inre marknaden påverkar förutsättningarna för lokalt beslutsfattande och ansvarsutkrävande.

 

 

 

// AGCH

 

Borde politikerna lyssna mer på folket?

Publicerad 2018-07-20 19:38:00 i Allmänt,

Sveriges television tycker att tittarna under hashtagen ”Din röst” ska dela med sig av sin viktigaste valfråga. I det lilla inslaget visas hur människor tycker olika i olika frågor. Någon tycker att skolan är bra eftersom den är jämlik. En annan tycker att den är alltför ojämlik, och så vidare. I slutet av filmen hör vi en oemotsagd person som hävdar att politiker borde lyssna mer på folket.

Vid ett första ögonkast låter detta förstås fantastiskt. Att människor som fattar beslut med konsekvenser för det stora flertalet också ska lyssna på de som berörs tycks basalt. Men låt oss inte luras. Innan vi avgör huruvida politiker bör lyssna mer på folket eller inte måste vi tänka efter, både en och två gånger.

Här finns åtminstone två hakar som grundar sig på okunskap om det politiska systemet, ordets makt och kanske en gnutta lathet. Vi börjar med den första.

I liberala demokratier som Sverige åtnjuter folket ett antal friheter. Bland dessa finns politiska friheter – mötesfrihet, organisationsfrihet och åsiktsfrihet. Med dessa friheter bildar folket själva politiska partier som deltar i parlamentariska val och styr landet. Det finns med andra ord ingen lagstadgad ärftlighet i utövandet av politisk makt. Om folket tycker att politikerna missköter sitt uppdrag utkrävs ansvar i regelbundet återkommande val. Om det inte finns några vettiga politiker att välja på står det medborgaren fritt att själv bli politiker. Detta är en av den representativa demokratins största fördelar – effektivt beslutsfattande genom de valda representanterna kombineras med inbyggda spärrar som ser till att politiker som går emot folkviljan inte släpps fram till makten. Det finns med andra ord mycket stora möjligheter för missnöjda människor att göra skillnad, under förutsättning att man enbart når makten om man är tillräckligt bra på att argumentera för sina åsikter.

Om man trots det tycker att politikerna borde lyssna mer på folket borde man antingen läsa på mer om det politiska systemet eller fundera på att själv bli politiker. Och om man tycker sig ha för lite tid till att engagera sig politiskt (ett fullt rimligt argument för många, inte minst föräldrar) borde man åtminstone fundera på att propagera för sex timmars arbetsdag.

Den andra haken som vi bör tänka på innan vi basunerar ut att politikerna lyssnar för lite på folket är vilka konsekvenser uttalanden som dessa kan tänkas få för demokratin. Om politikerna som väljs ska representera folket måste ju också folket bli politiker. Det innebär också att spärrarna för att engagera sig politiskt bör vara så små som möjligt för att demokratin ska fungera så bra det bara går.

Att indirekt beskylla politikerna för att inte tillräckligt lyssna på folket är i detta sammanhang galet på två sätt. För det första antyder uttalandet att gruppen ”politiker” är skild från gruppen ”folket”, när politikerna i ett demokratiskt system likt det svenska i själva verket hämtas direkt från folket. För det andra är denna typ av misstänkliggörande av politiker dömt att vara kontraproduktivt, eftersom dåligt rykte för politiskt aktiva avskräcker andra från att engagera sig politiskt. Ju större del av befolkningen som hyser någon form av politikerförakt, desto färre kommer bli politiker och desto sämre fungerar demokratin. Det politiska systemet blir sämre på att lyssna på folket när folket hyser misstro mot politiker.

Sammanfattningsvis bör vi alltså tänka efter både en och två gånger innan vi anklagar politiker för att inte lyssna på folket. Vi har lagstadgade möjligheter att själva påverka det politiska livet och någon gräns mellan politiker och folk måste därför inte alls finnas. Om politiken trots det inte lyckas spegla befolkningens åsikter blir det enbart värre av att misstron mot politiker späds på av yttranden som det jag nu berört.

Istället för att sitta hemma och klaga på våra politiska representanter borde vi själva ta tag i saken. Ju mer misstro vi hyser, desto viktigare är det att nyttja de lagstadgade politiska rättigheter vi tillkämpat oss under de senaste århundradena. Gör vi inte det kanske vi får skäl för vår misstro.

 

// AGCH

 

Om den politiska vänsterns relation till konsumtion

Publicerad 2018-06-11 10:37:00 i Allmänt,

Konsumtion är både ett centralt och kontroversiellt ämne inom samhällsvetenskaperna. Inom sociologin tar man fasta på hur konsumtionen påverkar och bygger mänskliga relationer i det moderna samhället. Här berörs konsumtion som statusmarkör, där hög konsumtion relativt omvärlden markerar hög status och där drivkraften att ständigt hålla jämna steg med omvärldens status tvingar oss att konsumera i allt högre takt. Begrepp som till exempel objektifiering beskriver hur vi människor för in oss själva i affärsrelationer och agerar som om både vi och andra vore konsumerbara ting. Det ”personliga varumärket” är på många sätt slutstationen på denna linje. Olika människor tillskrivs olika värde beroende på hur väl man lyckas marknadsföra sig själv samtidigt som den som saluförs ständigt måste umgås med tanken på att vara ett objekt i andras ögon. Någonting som konsumeras.

Inom nationalekonomin ser man på konsumtion som ett mer grundläggande koncept. Människan konsumerar först därför att hon måste. Mat, kläder och tak över huvudet är konsumtion hon alltid strävat efter och alltid kommer ägna sig åt. När denna konsumtion uppnåtts konsumerar människan därför att hon vill. Om jag får välja på att äta korngröt varje dag eller korngröt varannan dag och potatismos varannan dag väljer jag förstås det senare alternativet. Om jag därefter kan välja på att dessutom dricka varm choklad till frukost tackar jag förstås inte heller nej till det. Så fortsätter det – ju högre konsumtion vi kan upprätthålla, desto högre är vår levnadsstandard. En för fortsättningen viktig insikt från nationalekonomisk teori är dessutom att konsumtionen är en central drivkraft för hela vår ekonomi. De flesta går med på att vi behöver inkomst för att konsumera. Vad som kan vara lite svårare att greppa är att större delen av vår inkomst kommer ur andras konsumtion. Nivån på konsumtionen bestämmer alltså till stor del hur mycket inkomster samhället har och därför också hur mycket skatteintäkter staten kommer kunna uppbringa för skola, vård och omsorg.

Så långt en mycket kort redogörelse över perspektiv på konsumtion från akademin. När dessa tankar om konsumtion ska leta sig in i verkligheten gör de så via politiken. Här finner vi att anhängare av liberalismen i mångt och mycket abdikerat från kritiska analyser av konsumtion, förmodligen eftersom de ser konsumtion som en individuell angelägenhet som inte bör ifrågasättas politiskt. För personer och politiska strömningar som på ett eller annat sätt knyter sig till någon form av socialism är frågan om konsumtion betydligt mer delikat. Statusjakt och konsumtionshets ses som närande en omänsklig kapitalism, samtidigt som staten är beroende av skatteintäkter för att kunna ta hand om de individer marknaden lämnar på efterkälken.

Jag skulle vilja hävda att frågan om konsumtionen klyver den politiska vänstern i två huvudkategorier: den ena radikal, den andra pragmatisk. Den radikala vänstern ser konsumtionen som en bärande del av kapitalismen. Eftersom konsumtion i den kapitalistiska ekonomin sker på individuell basis kommer konsumtion att användas som statusmarkör för individen. Konsumtionen blir således ett verktyg för de rika att visa på skillnaden mellan rika och fattiga. Inte nog med det – konsumtionen blir dessutom ett medel för upprätthållandet av relationen mellan rika och fattiga. Eftersom rika med ekonomiska medel kan köpa tjänster av mindre bemedlade människor etableras en hierarki där fattiga servar rika. Eller för att ställa saken på sin spets: de som arbetar servar de som äger produktionsmedlen. De rikas konsumtion av (de fattigas) tjänster synliggör och därmed förstärker klasshierarkin och den kapitalistiska ordningen upprätthålls.

För att bryta denna ordning (där konsumtionen tvingar in människor i omänskliga beteenden och omänskliga relationer) måste konsumtionen ifrågasättas. Konsumtionskritik blir således ett led i kritiken mot kapitalismen. Att köpa second hand blir utöver ett sätt att värna miljön en politisk yttring; att avstå från konsumtion blir en politisk handling.

I dagens politiska landskap är denna gren av radikal vänster relativt osynlig. Inspirerad som den är av sociologiska teorier tycks den först och främst existera i anknytning till universitetsstäder (i varje fall Göteborg), där den utövar visst inflytande över modet i akademiska kretsar. Tyvärr är det ganska svårt att visa vad man avstått från att köpa, varför modet istället inriktar sig mot att se ut som second hand. Huruvida dessa handlingar blir systemomkastande eller ej ska jag låta vara osagt. Säkert är dock att det finns grupper som också i dagens Sverige inte har råd att avstå konsumtion och det är bland annat till dessa som den pragmatiska vänstern vänder sig till.

Den radikala och pragmatiska vänstern delar i mångt och mycket problemformulering. Kapitalismen skapar strukturer av ojämlikhet som inte är människan till nytta. Ojämlika relationer riskerar att leda till förtryck och utnyttjande, något som samhället måste motverka. Här upphör dock likheterna. Istället för att som den radikala vänstern kritisera konsumtionen som bärande del i det kapitalistiska systemet har den pragmatiska vänstern valt att anamma konsumtionen som en möjlig lösning på problemet.

När industrialiseringen kom igång på allvar i mitten av 1800-talet var fortfarande stora delar av Sveriges befolkning fattig, i absolut bemärkelse. Med ny teknik, specialisering och arbetsdelning ökade dock produktionskapaciteten i ekonomin väsentligt. Denna till viss del marknadsdrivna process skapade stora möjligheter till förbättrad levnadsstandard, men långt ifrån alla kunde ta del av den. Dåliga förhandlingspositioner för arbetare höll nere lönerna samtidigt som sjukdom, olycksfall i arbetet och så vidare ständigt hotade den fattigare delen av befolkningens välmåga. För att råda bot på problemen och jämna ut skillnaderna mellan människor tog staten över alltfler av samhällets viktiga funktioner. Offentligt organiserad skola skulle se till att alla individer gavs möjlighet att skapa en egen framtid, något som på sikt skulle utjämna både materiella klyftor och förhandlingspositioner mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vård och omsorg skulle bedrivas i offentlig regi för att samtliga medborgare skulle få tillgång till det välstånd som industrialiseringen skapade oavsett var på inkomststegen man befann sig. Allt detta var man tvungen att finansiera genom skatter.

Eftersom skattesystemet är så viktigt för den pragmatiska vänstern är också den bas som skatten tas ifrån central. Ju rikare samhället blir, desto större möjligheter har staten att hjälpa de som har det svårast. Tillväxt, det vill säga ökande inkomster och ökande konsumtion, ökar statens förmåga att jämna ut skillnader mellan fattiga och rika.

Den pragmatiska vänstern ser därför inte något direkt bekymmer med konsumtionen. I enlighet med nationalekonomisk teori bedrivs pragmatisk, socialdemokratisk näringslivspolitik med målet att öka samhällets totala materiella resurser, som staten sedan kan beskatta och använda för att utjämna makt- och klasskillnader. I detta sammanhang blir konsumtionskritik istället kontraproduktivt – när den ene skär ned på sin konsumtion minskar den andres inkomster, och med den statens möjlihet att ta upp skatt. Och när statens möjlighet att ta upp skatt minskar, då minskar också statens möjlighet att finansiera det vi kallar välfärden.

Mot bakgrund av detta tycks det inte vara någon slump att det är den pragmatiska vänstern som vuxit sig stark historiskt. Socialdemokratin som idé har under långa tider dominerat svensk politik medan olika former av radikal vänster (inte bara konsumtionskritisk) alltid fört en marginaliserad tillvaro utan bredare väljarstöd.

Avslutningsvis skulle jag vilja göra ett hopp in i den svenska dagspolitiken och knyta frågan om konsumtionen till den kris som partiet Socialdemokraterna idag genomlider. Som jag visade ovan är inkomstnivån avgörande för hur mycket skatt staten kan få in, och vill man ha höga inkomster är det dumt att begränsa konsumtionen. Det senare är dock något Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet ägnar en hel del tid åt att argumentera för, om än på andra grunder än jag gjort ovan. För att Socialdemokraterna inte skall tappa trovärdighet i sin ekonomiska politik gäller det att presentera politiska förslag på miljöområdet som inte minskar den materiella levnadsstandarden. Bensinskatt, flygskatt med mera behövs för att möta klimatförändringarna men måste kompletteras med investeringar i teknologi och infrastruktur för de som berörs av skatterna. Om inga alternativa drivmedel och transportsätt tillhandahålls blir de samhällsekonomiska kostnaderna stora och det går ut över skola, vård och omsorg. Dessutom innebär det ett brott mot tillväxtpolitiken, som traditionellt gått ut på att de flesta ska få det bättre också privatekonomiskt. Med andra ord: Socialdemokratin går inte särskilt bra ihop med konsumtionskritik, och Socialdemokratierna riskerar därför att inte gå så bra ihop med Miljöpartiet.  

 

 

// AGCH

 

I snigelfart mot nya äventyr

Publicerad 2018-06-02 10:39:00 i Allmänt,

Snart är termin nummer sex på ekonomprogrammet till ända. Om kandidatuppsatsen, som ska vara inlämnad på torsdag nästa vecka, blir godkänd innebär det ett ganska stort steg för mig. En milstolpe i livet. De tre åren på Handelshögskolan har gått väldigt långsamt men nu kan jag snart lyfta blicken. Ungefär som den här snigeln.
 
 
 
 
// AGCH
 
 

En omtumlad slända

Publicerad 2018-05-27 13:26:40 i Allmänt,

Tydligen är sländor vårens fototema. Under helgen har jag hittat flera stycken väldigt fina sländor med olika former och färger. En av dessa fanns på vägen till bussen, förmodligen påkörd av en bil. När jag närmade mig sländan på asfalten reagerade den inte, utan klättrade snällt upp på mitt finger. Hoppas den klarar sig. 
 
 
 
 
 
// AGCH
 

En slända

Publicerad 2018-05-24 10:06:32 i Allmänt,

I det lilla skogsområdet utanför lägenhetshuset finns förvånansvärt mycket liv att fotografera. Här är en liten serie bilder på en slända jag stötte på när jag var ute med kameran i morse. På nära håll ser den nästan lite otäck ut med sina stora ögon och tillsynes vassa klor (de som håller hela sländan på plats fastän vinden drar i lövet).
 
 
 
 
 
 
// AGCH
 

Om

Min profilbild

Axel Christoffersson

Samhällsengagerad person som gärna tar en tur ut i naturen när tid och lust finns. Bloggen är min egen hörna i cyberrymden där jag skriver om det mesta som faller mig in - alltifrån personliga upplevelser till tankar i gränslandet mellan ekonomi, politik och filosofi.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela